Ajándékutalvány
Napilap
Kedvezményes kiadói előfizetés
Gazdaság, politika, üzleti élet
Életmód, család, otthon
Lapok nőknek
Lapok férfiaknak
Gyerekeknek és tinédzsereknek
Technika és tudomány
Autók, motorok és más járművek
Sport, természet, utazás
Szabadidő, kultúra, szórakozás
Adatkezelési tájékoztató nyomtat

 1. A www.hungaropress.hu címen elérhető Weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó személyes adatokat az oldal üzemeltetője kezeli. A Weboldal üzemeltetője, egyúttal a személyes adatok kezelője: HUNGAROPRESS Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; cégjegyzékszám: 01-09-067850; e-mail cím: info@hungaropress.hu; adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-87971/2015.; a továbbiakban: Hungaropress).

  Az adatkezelés alanyai (érintettek) a felhasználók, azon személyek, akik az oldalon regisztrálnak, az oldal szolgáltatásait igénybe veszik (a továbbiakban: Felhasználó).

  Amennyiben a Felhasználó regisztrál, és elfogadja a jelen Tájékoztatót, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Hungaropress az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

  A személyes adatok kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó. Az adatkezelés során a Hungaropress az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

  Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon hirdető, vagy azon bármilyen formában megjelenő harmadik személyek adatkezeléseire, promócióira, nyereményjátékaira. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon weboldalak adatkezeléseire, amelyre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

  A Hungaropress a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. A módosításról a Hungaropress a Felhasználókat tájékoztatja.

 2. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a regisztráció során elfogadják a jelen Tájékoztatót, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez. Jelen Tájékoztató a Felhasználók tájékoztatásának minősül, az Infotv. 20. § (2) bek. alapján.

  A regisztráció ingyenes, a Felhasználók semmilyen anyagi juttatást nem teljesítenek a regisztráció, az oldal használata ellenértékeként. A felhasználó fizetésre csak vásárlás esetén köteles.

  A Hungaropress az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. A Hungaropress biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

 3. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Felhasználó vásárlásainak nyomon követése, számlázás, fizetés, a vásárolt termékek szállítása, a Felhasználó igényeinek kezelése, továbbá a jogviszonnyal (vásárlással) kapcsolatos jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés célja ezen túlmenően a Felhasználó hozzájárulása alapján a Felhasználó irányába reklámozási tevékenység, a Felhasználó által megadott adatok felhasználásával.

  A Hungaropress jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

 4. A személyes adatok kezelése a Hungaropress székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Hungaropress által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Hungaropress hozza meg.

  A Hungaropress adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Hungaropress az adatfeldolgozók megnevezését közzéteszi.

 5. A regisztráció során a Felhasználó megadja az azonosításhoz szükséges adatait: e-mail cím, jelszó. A megadott adatok kezelése a Felhasználó azonosítását, a kapcsolattartást, illetve a felhasználó külön hozzájárulása esetén a reklámozást, hírlevél-küldést szolgálják.

  Vásárlás esetén a Felhasználó megadja e-mail címét, nevét, pontos címét. A megadott adatok kezelése a Felhasználó azonosítását, a kapcsolattartást, a megvásárolt termék kiszállítását szolgálják. A felhasználó – önkéntes hozzájárulása alapján – megadja telefon- és faxszámát, melyet a Hungaropress kapcsolattartásra használ fel.

 6. Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció, vagy vásárlás során hozzájárul, a Hungaropress jogosult arra, hogy a Felhasználó megadott elérhetőségeit felhasználja arra a célra, hogy részére a Hungaropress-szel, a Hungaropress tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A Felhasználó hozzájárulása kiterjed arra, hogy a Hungaropress a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

  A Felhasználó hozzájárulása esetén a Hungaropress jogosult arra, hogy a Felhasználó számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja.

  A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 7. A Weboldal látogatása esetén a Hungaropress rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzen el.

 8. A Hungaropress a megadott adatokat törli, ha:

  - azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
  - az érintett Felhasználó azt kéri;
  - az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
  - az adatkezelés célja megszűnt;
  - azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

  Az érintett Felhasználó kérheti személyes adatai törlését, a Hungaropress elérhetőségein (1. pont). Az érintett Felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat a Hungaropress rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

  Az adatkezelés célja a vásárlás esetén a Felhasználó igényeinek kezelése, a létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vásárlás során a jogviszony a Felhasználó és a Hungaropress között jön létre, e célok érdekében a Hungaropress az adatokat a vásárlást követő öt évig kezeli, az Infotv. 6. § (5) bek. b) pontja alapján.

  Amennyiben az adatkezelést jogszabály rendeli el az adatkezelés időtartama az adott jogszabályban megjelölt időtartam. A számviteli bizonylatok esetében a megőrzési idő a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § alapján nyolc év.

 9. A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Hungaropresstől kérje. Az érintett Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Hungaropress elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 10. A Hungaropress minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Hungaropress az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 11. A Felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Hungaropress az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

 12. A Hungaropress személyes adatot csak akkor továbbít, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy az adat továbbítását törvény elrendeli.

 13. A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Hungaropresshez, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

  A Felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét, az irányadó jogszabályok (Infotv., Polgári Törvénykönyv) alapján. A Felhasználó kérésére a Hungaropress tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről.
0 db
termék
0 Ft
értékben.
Aktuális előfizetési akció a Hungaropressnél
2018. május 15.
Húsvét 2018 - Előfizetési AKCIÓ
2018. március 22.
KARÁCSONY 2017 - A Hungaropress Kft. karácsonyi meglepetése
2017. november 20.
BLACK FRIDAY a Hungaropress-nél! CSAK MA!
2017. november 24.
Korábbi híreink »


Segítünk megtalálni Önnek a legközelebb található
üzletet.
Dokumentumok »

Még nem partnerünk? Kattintson ide további információkért! »

Oldaltérkép »

Hungaropress
Sajtóterjesztő Kft.
1097 Budapest, Táblás u. 39.
(06-1) 348-4040 (központi)
(06-1) 348-4060 (előfizetés)
(06-1) 348-4063 (könyv)
(06-1) 348-4065 (fax)
hunpress@hungaropress.hu

Bankszámlaszámunk:
BNP PARIBAS
13100007-02509470-00943481

Munkatársaink »