Általános szerződési feltételek

A HUNGAROPRESS Kft.

Általános Szerződési Feltételei
a kiadványok, napilapok és más időszaki kiadványok megrendelői részére nyújtott szolgáltatási feltételekről

Tartalomjegyzék

 1. Általános információk
 2. Fogalmak
 3. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződéses jogviszony
 4. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, kárfelelősség és annak korlátozása
 5. Egyéb rendelkezések
 6. Záró rendelkezések
 1. Általános információk
   

  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a HUNGAROPRESS Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32.; cégjegyzékszám: 01-09-067850; adószám: 10378838-2-43; e-mail cím: hunpress@hungaropress.hu; telefon: +36-1-348-4040) és a Megrendelő közötti jogviszonyra terjed ki, szabályozza a Hungaropress kereskedelmi tevékenységét, harmadik személyek által kiadott sajtótermékek terjesztésének és értékesítésének módját. A jelen ÁSZF alapján a kereskedelmi tevékenységet a Hungaropress végzi.

  Jelen ÁSZF-fel lefedett szolgáltatás(ok) tárgya sajtótermékek üzletszerű értékesítése a Hungaropress által a Megrendelő részére, amely tevékenységét a Hungaropress elsősorban üzleten kívül, a Weboldalon keresztül végzi. Jelen ÁSZF nem terjed ki a harmadik személy kiadókkal, sajtótermékeket előállító személyekkel, valamint a kiskereskedelmi forgalmazókkal, viszonteladókkal, árushelyekkel stb. megkötött szerződésekre.

  A Hungaropress jelen ÁSZF-et mindenki számára elérhetővé teszi Weboldalán (www.hungaropress.hu).

  A Hungaropress jelen ÁSZF-ben azokat a rendelkezéseket, amelyek eltérnek a szokásos szerződéses gyakorlattól, a jogszabályoktól, vagy a felek által korábban alkalmazott feltételektől, továbbá, amelyre a Hungaropress kifejezetten fel kívánja hívni a Fogyasztó figyelmét, vastagon és kiemelve jelöli, ily módon külön is felhívva a Fogyasztó figyelmét az eltérésekre. A Fogyasztó a Hungaropress által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevételével, a Megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, ideértve a vastagon és kiemelve jelölt rendelkezéseket is kifejezetten elfogadja.

  A Szolgáltató/Hungaropress tevékenységére a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.), a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) irányadó. A Szolgáltató/Hungaropress és a Fogyasztó/Megrendelő közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó akkor is, ha a Szolgáltató/Hungaropress külföldön előállított terméket szerez be, vagy terméket külföldre szállít.

  A Hungaropress jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásait a Lefedettség által meghatározott területen nyújtja.

  Az ÁSZF módosítását a Hungaropress a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább harminc (30) nappal nyilvánosságra hozza és a változásokat Weboldalán megfelelően közzé teszi.

  Jelen ÁSZF 2023. április hó 15. napjától határozatlan ideig van hatályban.

 2. Fogalmak
   

  ÁSZF
  Jelen Általános Szerződés Feltételek.

  Fogyasztó
  Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is. Fogyasztó tehát az a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, Megrendelő, aki a www.hungaropress.hu Weboldalon vásárol, vagy vásárlást, Megrendelést kezdeményez.

  Hungaropress/Szolgáltató
  A HUNGAROPRESS Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32.; cégjegyzékszám: 01-09-067850; adószám: 10378838-2-43; e-mail cím: hunpress@hungaropress.hu; telefon: +36-1-348-4040), amely a sajtótermékeket közvetlenül a Megrendelő részére forgalmazza és amely a Megrendelővel létrejövő szerződéses jogviszony keretében a megrendelések tárgyát Megrendelési Díj fejében – akár Közreműködő igénybevételével - a megrendelői Kézbesítési Címre szállítja (kézbesítés), és azok tulajdonjogát a Megrendelőre, illetve az általa meghatározott más személyre (címzett) átruházza.

  Kézbesítési Cím
  A név és címadat, ahová a Hungaropress/Szolgáltató teljesíti a Megrendelő részére a Megrendelés(eke)t, ahová a Hungaropress/Szolgáltató vagy Közreműködője a sajtóterméke(ke)t kézbesíteni köteles. A Megrendelő megrendelheti a sajtóterméke(ke)t a megrendelői adatoktól eltérő, illetve több Kézbesítési Címre is. A Hungaropress/Szolgáltató a sajtótermék(ek) postafiókra történő kézbesítését nem teljesíti.

  Közreműködő
  A Szolgáltató Budapesten kívüli Kézbesítési Címre a sajtóterméket postai úton, a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) útján juttatja el a Megrendelőhöz.

  Lefedettség
  Lefedettség alatt azon magyarországi, európai és Európán kívüli településeket/országokat kell érteni, amelyeken a Szolgáltató/Hungaropress által nyújtott szolgáltatás(ok) elérhetőek és amelyet a Szolgáltató/Hungaropress a Weboldalon, valamint a Közreműködő saját honlapján tesz közzé.

  Megrendelés
  A Megrendelő által a Szolgáltató/Hungaropress által forgalmazott valamely sajtótermékre leadott megrendelés, amely szerződéses jogviszony tartalmazza a megrendeléshez szükséges minimum adatokat (lásd.: III.1. pont) és amely szerződéses jogviszony tárgya a megrendelt sajtótermék(ek)nek a Megrendelő vagy a Megrendelő által meghatározott más személy részére (akár Közreműködő által) történő kézbesítése, a sajtótermék(ek) tulajdonjogának a Megrendelőre, illetve a Megrendelő által meghatározott más személy részére történő átruházása a Megrendelési Díj ellenében.

  Megrendelési Díj
  A sajtótermékek Weboldalon nyilvánosan közétett ára, valamint a sajtótermék(ek) kézbesítésének díja, amelyet a Megrendelő a Szolgáltatónak/Hungaropress-nek előzetesen fizet meg a sajtótermék(ek) Kézbesítési Címre történő kézbesítése és a sajtótermék(ek) tulajdonjogának Megrendelőre történő átruházása ellenértékeként.

  A Megrendelési Díj az egyes Lefedettségi területeken eltérő lehet. A Megrendelési Díj meghatározásának joga a Szolgáltatót/Hungaropress-t illeti meg.

  Megrendelő
  Az a természetes személy, jogi személy vagy polgári jogi jogalanyisággal felruházott nem jogi személy szervezet, aki a Szolgáltató/Hungaropress sajtótermékeit megrendelte és akivel a Megrendelés folytán a szerződéses jogviszony létrejön.

  Weboldal
  A Hungaropress/Szolgáltató honlapja: www.hungaropress.hu

 3. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződéses jogviszony
  1. A megrendelői jogviszony létrejötte
   A Weboldalon elérhető sajtótermékekre megrendelést leadni Weboldalon történő előzetes regisztráció, bejelentkezés után lehetséges. A sikeres regisztrációhoz és Megrendeléshez szükséges adatok:
   • Megrendelő neve;
   • Megrendelő e-mail címe;
   • Megrendelő címe;
   • eltérő számlázási adatok esetén a Megrendelő neve és címe;
   • eltérő kézbesítési cím esetén a Megrendelő neve és címe;
   • fizetési adatok (fizetés módja).

   A kézbesítés megkönnyítése érdekében a Megrendelő az alábbi adatokat adhatja meg:

   • Megrendelő telefonszáma;
   • Megrendelő előfizetői kódja;
   • kézbesítési adatok (kézbesítés módja);
   • egyéb megjegyzések.

   A Megrendelő felel az általa megadott adatok helyességéért, azokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztráció (és a Megrendelés) sikerességéről e-mailes értesítés kerül kiküldésre a Megrendelő részére, a regisztrációkor megadott e-mail címre.

   A Weboldalon feltüntetett információk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján ajánlatnak minősülnek. A Megrendelő a Weboldalon keresztül történő Megrendelés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF-et és az abban hivatkozott további dokumentumok rendelkezéseit, így különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.hungaropress.hu. A Megrendelő a Megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót előzetesen megismerte, az abban foglaltakat megértette, elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti.

   A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződéses jogviszony létrejöttéhez a Szolgáltató nyilvánosan közzétett ajánlatának Megrendelő általi elfogadása, azaz a Megrendelés leadása, az adott sajtótermék Megrendelése szükséges. A szerződéses jogviszony az ajánlat Megrendelő általi elfogadásának Szolgáltató általi e-mailen történő visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató a Megrendelő rendelését akkor teljesíti, ha a Megrendelő az Megrendelési Díjat számla ellenében előre teljesíti, és a megrendelt sajtótermékek vonatkozásában (folyamatosan) előre teljesíti. A számlát a Szolgáltató legkésőbb a tárgyidőszak előtti hónap 15-ig jogosult kiállítani, és eljuttatni a Megrendelőhöz. A Megrendelő a számlát és az annak teljesítését igazoló okiratot/bizonylatot a Megrendelés időtartama alatt köteles megőrizni, a szerződéses jogviszonyt ezzel igazolni.

   A Megrendelő a szerződéses jogviszony létrehozatalával, azaz az ajánlat elfogadásával és a Megrendeléssel kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

   A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A Megrendelés során keletkezett adatokat a Szolgáltató/Hungaropress rendszere archiválja és az aktuális, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletén alapuló GDPR szabályzata, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

  2. A megrendelői jogviszony tartalma

   A Szolgáltató a Megrendelés alapján a Megrendelési Díj előre történő megfizetése ellenében a sajtótermék(ek)et a Kézbesítési Címre kiszállítja és az(ok) tulajdonjogát posta- vagy egyéb gyűjtőládába történő, illetve személyes birtokbaadással a Megrendelőre átruházza.

   A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti tevékenysége magába foglalja:

   • új Megrendelések ajánlását;
   • új Megrendelések elfogadását;
   • Megrendelési Díjak beszedése, valamint a vonatkozó számlák kiállítását;
   • megrendelői adatok nyilvántartását;
   • egyéb direktmarketing tevékenységeket;
   • sajtótermékek kézbesítését;
   • megrendelői bejelentések, észrevételek, panaszok kezelését.

   A fenti tevékenységeket a Szolgáltató/Hungaropress saját maga és/vagy Közreműködője útján végzi, illetve teljesíti.

   A Megrendelés módjai az alábbiak lehetnek:

   • a Szolgáltató/Hungaropress ügyfélszolgálatának e-mail címén (elofizetes@hungaropres.hu);
   • telefonon a Szolgáltató/Hungaropress telefonszámán (+36 30 447 6114);
   • Szolgáltató/Hungaropress Weboldalán.

   Amennyiben a regisztrált/bejelentkezett Megrendelő a Megrendelést megkezdi, a sajtótermékek kiválasztása, a fizetési, szállítási mód kiválasztása során a jelen ÁSZF-ben írtak, illetve a vásárlás folyamán megjelenített egyéb tájékoztatók szerint köteles eljárni. A Megrendelés akkor fejeződik be, ha a Megrendelő a Szolgáltatótól/Hungaropress-től megkapja a Megrendelés elfogadásáról szóló értesítést.

   A megkezdett, de be nem fejezett megrendelés a Szolgáltatót/Hungaropress-t nem köti.

   A Szolgáltató/Hungaropress akkor teljesíti a szerződést, ha a megrendelt sajtótermék(ek)et eljuttatja a Megrendelőhöz.

   A Megrendelő teljesíti a szerződést, ha a megrendelt sajtótermék(ek) Megrendelési Díját (a sajtótermék(ek) vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat) a Hungaropress-nek az általa megjelölt módon megfizette.

   Az első Megrendelési Díj megfizetésétől a Megrendelés és a szerződéses jogviszony mindaddig folyamatosan fennáll, amíg a Szolgáltató a Megrendeléstől el nem áll, a Megrendelő azt írásban, vagy az általa korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel, vagy a megadott elérhetőségeken le nem mondja, vagy amíg az első ki nem egyenlített, Megrendelői Díjról kiállított számlája keletkezik.

   A Megrendeléssel kapcsolatban felmerült bármilyen észrevételt, kérést, bejelentést a Megrendelő, a Hungaropress/Szolgáltató felé telefonon, levélben vagy e-mailben teheti meg.

  3. A megrendelői jogviszonyban történő módosítás

   A Szolgáltató/Hungaropress és a Megrendelő között létrejött megrendelői jogviszony módosítására sor kerülhet:

   • a megrendelői jogviszony adataiban bekövetkező változás esetében (árváltozás, fizetési mód, periodika változás stb.), valamint
   • a Megrendelő adataiban bekövetkező változás esetében (név, cím stb.).

   A Megrendelő nevében, vagy címében történő változást írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel köteles megküldeni a Hungaropress-nek tizenöt (15) munkanappal a változást megelőzően; míg ideiglenes vagy végleges címváltozás esetében a megrendelt sajtótermék(ek), utánküldési igényét írásban vagy a korábban megadott e-mail címről küldött e-maillel, a változást megelőzően tizenöt (15) munkanappal előbb köteles jelezni.

   Bejelentés hiányában a Hungaropress a sajtótermékek(et) továbbra is a megadott Kézbesítési Címre kézbesíti és az a Hungaropress részéről szerződésszerű teljesítésnek minősül. A bejelentés elmaradásából eredő károkért a Hungaropress felelősséget nem vállal. A felelősség kizárást a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

   A Szolgáltató az egyes sajtótermékek Megrendelési Díjait jogosult egyoldalúan, a 30. naptól kezdődően a jövőre nézve módosítani. A Szolgáltató a sajtótermékek Megrendelési Díjainak évközi változtatási jogát fenntartja.

   A periodika vagy példányszám változása esetén a Szolgáltató:

   • az Megrendelők részére közvetlenül, e-mail útján tájékoztatást ad;
   • közzéteszi a Weboldalon.

   Az Megrendelési Díjak változása esetén a Szolgáltató:

   • közzéteszi a Weboldalon;
   • Megrendelési Díj emelése esetén a már kiegyenlített Megrendelési Díjakra a változást nem érvényesíti, a díjkülönbözetet nem szedi be az Megrendelőtől;
   • Megrendelési Díj csökkenése esetén, amennyiben az Megrendelő másként nem rendelkezik, Szolgáltató a következő időszak Megrendelési Díjába a különbözetet beszámítja. A Megrendelő írásos kérelmére a különbözetet a Szolgáltató az Megrendelőnek visszafizeti.

   Megrendelési díjak visszafizetésére a Megrendelő részére az alábbi esetekben kerülhet sor:

   • a sajtótermék megszűnése, szüneteltetése esetén;
   • a Megrendelő lemondása esetében;
   • természetes személy Megrendelő halála esetében a közeli hozzátartozó írásbeli kérelmére, amennyiben természetes személy Megrendelő elhunytát okirattal megfelelően igazolni tudja;
   • a nem természetes személy Megrendelő jogutód nélküli megszűnése esetén a Ptk. 3:48. § (2)-(3) bekezdései szerint.

   A Szolgáltató a Megrendelés lemondását, a díjvisszatérítési kérelmet csak írásban vagy a Megrendelő által korábban megadott e-mailcímről küldött e-mail üzenet megküldésével fogadja el. A Hungaropress a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a Hungaropress a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

   A Szolgáltató csak teljes hónap Megrendelési Díjat utal vissza, kivétel a haláleset - ebben az esetben a hóközi díjat is visszafizeti. A fentieket az Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

  4. Elérhető sajtótermékek megrendelése

   Az Megrendelés időtartama havilapnál vagy annál gyakoribb sajtótermékek (havi, kétheti, heti és napi lapok) esetében negyedév, félév, vagy egy éves periódus. Kéthavi vagy annál ritkábban megjelenő sajtótermék(ek) esetében kizárólag fél éves és éves előfizetési időtartamra van lehetőség Megrendelést leadni.

   A Weboldalon az egyes elérhető periodikák sajtótermékenként külön szerepelnek. A napilapok esetében a Megrendelőnek lehetősége van csak bizonyos nap(ok)on megjelenő példányok Megrendelésére.

   Új Megrendelés esetén (de legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig) a Hungaropress által terjesztett sajtótermékek Megrendelése kizárólag hó elsejei indítással lehetségesek, a Hungaropress-nek nem áll módjában hóközi Megrendelések befogadása és elindítása.

   A Megrendelő általi késedelmes Megrendelési Díj megfizetése esetében, az ebből adódó lapkimaradások pótlására a Hungaropress-nek nincsen lehetősége, azokért a Hungaropress nem felel. A jelen bekezdésben foglaltakat a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

   Magyar sajtótermékek külföldre történő Megrendelése esetében a Weboldalon található árak már tartalmazzák a szállítási költséget. Az idő rövidsége miatt a Hungaropress-nek TV és műsorújságok esetében lappótlásra nincs lehetősége.

  5. Megrendelési díjak és (részben) automatikus hosszabbítás, díjbeszedés – KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN!

   A Megrendelési Díj teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó ÁFA-t és valamennyi költséget tartalmazza. A Megrendelési Díj forintban fizetendő és a Megrendelési időtartama alatt (a Megrendelési Díj Hungaropress-hez történő beérkezését követően) változatlan.

   A Weboldalon mindig az aktuális Megrendelési Díjak találhatóak meg, online megrendelés esetén ezen az áron rendelhetők meg a kiválasztott sajtótermék(ek).

   Amennyiben a Megrendelő nem a Weboldalon keresztül (hanem pl. levélben) adja le Megrendelését, a Megrendelő jogosult ellenőrizni az aktuális árat a Weboldalon, illetve a Hungaropress ügyfélszolgálatán, annak érdekében, hogy kiküszöbölje az időközbeni árváltozások lehetőségét. Ennek elmulasztásáért a Hungaropress nem vállal felelősséget, amit a Megrendelő kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

   Az Megrendelési Díj az alábbi módon teljesíthető a Szolgáltató/Hungaropress részére:

   • készpénz-átutalási megbízással (postai csekk);
   • bankszámlára történő átutalással;
   • a Hungaropress Weboldalán, a Weboldal által elfogadott bankkártyák használatával.

   Adattovábbítási nyilatkozat

   Tudomásul veszem, hogy a Hungaropress Kft., székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32. adatkezelő által a (https://hungaropress.hu) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

   Külföldre történő Megrendelés esetében készpénz-átutalási megbízással Megrendelési Díj kiegyenlítésére nincs lehetőség.

   Beazonosít(hat)atlan befizetés esetében a Hungaropress a Megrendelési Díjat arra a bankszámlára, amelyről a befizetés érkezett. Beazonosít(hat)atlan Megrendelésnek minősül minden olyan utalás, mely nem hivatkozik névre, címre, számla sorszámra vagy Megrendelői kódra, illetve ezek közül bármely kettőre.

   A Weboldalon keresztül történt Megrendelés esetén a Megrendelési Díjjal rendezett időszak lejárta előtt egy hónappal a Hungaropress automatikusan hosszabbító csekket vagy átutalásos számlát küld a megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén a megadott e-mail címre. Amennyiben a számlán feltüntetett határidőig a Megrendelési Díj kiegyenlítésre kerül, a Hungaropress a Megrendelő megrendelését tovább teljesíti a hosszabbító számlán feltüntetett időtartamban (azaz a szerződéses jogviszony további határozott időtartamra meghosszabbodik) és a megrendelt sajtótermék(ek) folyamatosan kézbesítésre kerülnek. Késedelmes befizetés esetén a lapszámok kézbesítése nem folytonos, a kézbesítés a Megrendelési Díj Hungaropress-hez történő beérkezése után, legkésőbb a következő hónap elsejétől folytatódik, illetve az eredeti Megrendelés kezdő és vég dátuma is elcsúszik egy teljes hónappal.

   Bankkártyával történt Megrendelés esetén a rendelés lejárta előtt egy hónappal a Hungaropress hosszabbító fizetési tranzakciós kérelmet küld a pénzintézet által üzemeltetett internetes fizetési oldal felé, amely megterheli a Megrendelő bankkártyáját a Megrendelési Díj összegével. Sikeres tranzakció esetén a határozott idejű Megrendelés azonos időtartammal meghosszabbodik. A számla digitális úton (e-mailben) kerül kiküldésre a Megrendelő által - a regisztráció vagy az első Megrendelés során – megadott e-mail címre. Amennyiben a tranzakció sikertelen volt, úgy a Megrendelési Díjjal rendezett időszak lejártakor a Megrendelés fizetési módja automatikusan banki átutalásos fizetési módra változik és az előfizetés meghosszabbítására a Hungaropress digitális úton banki átutalásos számlát küld az Megrendelő által - a regisztráció vagy az első Megrendelés során - megadott e-mail címre. A jelen bekezdésben foglaltakhoz a Megrendelő kifejezetten hozzájárul és azokat kifejezetten elfogadja.

   A fizetési tranzakciós kérelem pénzintézet felé történő benyújtása előtt a Hungaropress elektronikus levélben értesíti a Megrendelőt a lejáró Megrendelése(ir)ől és az(ok) automatikus meghosszabbításáról, illetve az automatikus meghosszabbítás lemondási lehetőségéről.

   Recurring kártyaregisztrációs nyilatkozat

   Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

   Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban ( https://hungaropress.hu ) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

   Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

   A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

   Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

  6. Megrendelési akciók

   A Szolgáltató saját hatáskörében eljárva dönt(het)i el az akciókat, amelyet nyilvánosan meghirdethet Weboldalán, szórólapokon, egyéb médiumokon keresztül és/vagy az Interneten. Az akciók sajtótermékenként eltérőek lehetnek. A Szolgáltató a Weboldalon meghirdetett kedvezményeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára biztosítja.

   Megrendelési díjkedvezmények

   Díjkedvezménynek minősül a Megrendelési Díjból adott kedvezmény. Megrendelői díjkedvezményeket a Szolgáltató adhat, melynek mértéke eltérő (is lehet). A díjkedvezmény esetei különösen: periodika- és fizetési mód kedvezmény, kiadványcsomag (Szolgáltató által forgalmazott több sajtótermék egyidejű megrendelése estén), ajánlati kedvezmény stb.

  7. A megrendelt sajtótermékek kézbesítése

   A kézbesítés az Megrendelési Díj beérkezését követő hónaptól indul, amennyiben a Megrendelési Díj a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig a Szolgáltatóhoz megérkezik. A befizetés igazolása esetén (igazoló szelvény, ill. átutalási másolat) a Megrendelési Díj beérkezése előtt is kérhető a kézbesítés megkezdése.

   Az Megrendelői példányokat Budapesten a Hungaropress saját kézbesítői szállítják ki, amennyiben a Megrendelő biztosítja a kézbesítő postaládához vagy porta szolgálathoz történő eljutását, ugyanakkor a Hungaropress a sajtótermékek ún. kézbe történő átadását nem vállalja.

   Budapesten kívüli Kézbesítési Címre a kézbesítés postai úton, a Szolgáltató Közreműködője útján történik. A Megrendelő kérésére - pótdíj felszámításával – a Hungaropress ajánlottan küldi ki a megrendelt sajtóterméke(ke)t.

   A Hungaropress akkor vállalja a Megrendelő új címére történő kézbesítést, amennyiben a Megrendelő a címében véglegesen vagy átmenetileg történt változást a változás előtti tizenöt (15) munkanapon belül bejelenti a Hungaropress-nek.

   Olyan levélszekrény kialakítása a Kézbesítési Címen, amely alkalmas a megrendelt sajtótermék(ek) biztonságos és sérülésmentes elhelyezésére oly módon, hogy ahhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá, a Megrendelő kötelezettsége és felelősségi-/érdekkörébe esik.

   Biztonságos levélszekrény hiányában a sajtótermék(ek) kézbesíthetetlenségéből eredő károkért Szolgáltató felelősséget/helytállást nem vállal. A fenti felelősség/helytállás kizárást az Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

   A kézbesítési határidők

   A kézbesítési határidők a Szolgáltató és a Közreműködők képességei függvényében változ(hat)nak.

   A sajtótermék(ek) kézbesítési határidejét a Szolgáltató egyedileg határozza meg. A Szolgáltató kizárja felelősségét/helytállási kötelezettségét a Megrendeléskor közzétett kézbesítési határidő be nem tartásáért, amennyiben annak oka vis major. A felelősség/helytállás kizárását az Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

  8. A szerződéses jogviszony megszűnése, elállási jog

   A Hungaropress/Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződéses jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

   • ha a Megrendelő a Megrendelését telefonon, írásban vagy a Megrendelő által korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel lemondja;
   • ha a Megrendelő a sajtótermék esedékes Megrendelési Díját határidőn belül nem egyenlíti ki;
   • a természetes személy Megrendelő halálával, amennyiben az a Hungaropress/Szolgáltató felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett sajtótermék kézbesítésével;
   • nem természetes személy Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve, ha a jogutód nem természetes személy a sajtótermék Megrendelésére nem tart igényt, és azt írásban vagy a Megrendelő által korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel lemondja;
   • az adott sajtótermék terjesztésből történt kivonásával;
   • a Közreműködő szolgáltatása nyújtásával anélkül hagy fel, hogy ezen szolgáltatást a Hungaropress/Szolgáltató más közreműködő igénybevételével pótolná; vagy
   • a Hungaropress/Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

   A Fogyasztó/Megrendelő a lemondást írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel kell jelezze tárgyhót megelőző hó 20. napjáig és a fennmaradó befizetett Megrendelési Díjról rendelkeznie szükséges.

   A Kiadó csak teljes hónap Megrendelési Díjat utal vissza, kivétel a haláleset - ebben az esetben a hóközi díjat is visszafizeti. A fentieket a Fogyasztó/Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

   A Fogyasztó és a Hungaropress/Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 20. §-a alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy (14) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási jogát

   termék adásvételére irányuló szerződés esetén

   • terméknek,
   • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
   • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

   szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

   Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Fogyasztó az elállási jogát az itt elérhető nyilatkozat kitöltésével is gyakorolhatja. Amennyiben a Fogyasztó nem a csatolt nyilatkozatot használja, a Fogyasztó az elállási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt megküldi a Hungaropress/Szolgáltató részére.

   A Hungaropress/Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az elállás esetén a Hungaropress/Szolgáltató a Fogyasztó visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

   A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Hungaropress/Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

   Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Hungaropress/Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A termék(ek) adásvételére irányuló szerződés esetén a Hungaropress/Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Fogyasztó a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az(ok)t visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Hungaropress-t/Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy terméke(ke)t maga fuvarozza vissza.

   Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Hungaropress Kft.-nak vagy a Hungaropress Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Hungaropress vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Hungaropress vállalta e költség viselését.

   A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

   A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben, így többek között, de nem kizárólagosan a Fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. § szerinti jogát hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

 4. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, kárfelelősség és annak korlátozása

  A Hungaropress/Szolgáltató mindenkor biztosítja a Fogyasztó jogszabályban biztosított jogosultságait különösen, de nem kizárólagosan a Ptk., az Fgy. tv., a Kormányrendelet, valamint a Kormányrendelet2 által biztosított jogosultságokat.

  A Hungaropress/Szolgáltató hibásan teljesít, ha szolgáltatása a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Hungaropress/Szolgáltató, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

  A Fogyasztó és a Hungaropress/Szolgáltató közötti jogviszonyban ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a Megrendelés teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a Megrendelés teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  1. Kellékszavatosság

   A Hungaropress/Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó választása szerint:

   • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Hungaropress/Szolgáltató - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy
   • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a lenti bekezdés szerinti kivétellel - a hibát a Hungaropress/Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Hungaropress/Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni oly módon, hogy - a dolog tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve végezze el, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

   A Fogyasztó és a Hungaropress/Szolgáltató közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

   A Hungaropress/Szolgáltató megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Hungaropress-nek/Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Hungaropress-szel/Szolgáltatóval. A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Hungaropress/Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

   A Fogyasztó jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

   • a Hungaropress/Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a Kormányrendelet2 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy a 12. § (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
   • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Hungaropress/Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
   • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
   • a Hungaropress/Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Hungaropress/Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

   Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

   A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

   A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Hungaropress-nek/Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Hungaropress/Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

   A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Hungaropress-szel/Szolgáltatóval közölni.

   A Fogyasztó és a Hungaropress/Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

   A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

   A Fogyasztó és a Hungaropress/Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

   A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

   A Fogyasztó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

   A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

   Ha a Fogyasztó szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  2. Termékszavatosság

   A Hungaropress/Szolgáltató által a Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   Ezen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

   A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

   A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

  3. Jótállás

   A Hungaropress/Szolgáltató jogszabályban külön nem rögzített jótállást nem vállal.

  4. Kárfelelősség és annak korlátozása

   A Hungaropress/Szolgáltató csak a jogszabályban rögzített esetekben és jogcímeken vállal kárfelelősséget.

   A Fogyasztó/Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hungaropress/Szolgáltató - amennyiben jogszabály ezt kifejezetten nem tiltja, illetve nem zárja ki - kár- és egyéb felelősségét, helytállási kötelezettségét és ezek mértékét az általa nyújtott, érintett áru, termék, szolgáltatás stb. értékében korlátozza, maximalizálja.

  5. Egyebek

   Amennyiben a termék postai küldeményként nem küldhető vissza, a visszaküldés költségét a Fogyasztó/Megrendelő viseli, annak költségét a Hungaropress/Szolgáltató nem vállalja.

   A Fogyasztó/Megrendelő köteles megtéríteni a Hungaropress/Szolgáltató észszerű költségeit, ha a Hungaropress/Szolgáltató teljesítésének megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát.

 5. Egyéb rendelkezések
  1. Reklamáció, panasz kezelése

   A Megrendeléssel kapcsolatban felmerült bármilyen észrevételt, reklamációt, panaszt jelezni telefonon, írásban vagy a Megrendelő által korábban megadott e-mailcímről küldött e-mail útján lehet. A Megrendelő együttműködésével hozzájárul a szolgáltatás színvonalasabb ellátásához.

   A Hungaropress a Megrendelőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk, panaszok kezelésére, ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A reklamáló/panaszos a reklamáció/panasz kivizsgálása érdekében köteles megadni a Megrendelés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Megrendelő neve, címe, a sajtótermék megjelölése, előfizetési időszak, vagy előfizető kódja, számlaszám).

   A Szolgáltató és az ügyfélszolgálat elérhetősége:

   Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.
   1097 Budapest, Táblás utca 32.
   +36-1/348-4040 (központi telefonszám)
   +36-1/348-4060 (előfizetés)

   Előfizetés ügyfélszolgálat
   +36-30/447-6114
   elofizetes@hungaropress.hu
   munkanapokon hétfő-csütörtök: 09:00-15:30; péntek: 09:00-13:00

   A Hungaropress a megjelenéstől számított 1 évig fogad el reklamációt. Amennyiben a kiszállított sajtótermék hibás vagy a kézbesítése nem történt meg, akkor a pótlási igényének jelzésére telefonon vagy írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel az ügyfélszolgálaton kerülhet sor: napilapok esetében a tervezett kézbesítést követő tíz (10) munkanapon, hetilapok esetében három (3) héten, kétheti lapok esetében négy (4) héten, havilapok esetében kettő (2) hónapon, kéthavi vagy ritkábban megjelenésű lapok esetében három (3) hónapon belül.

   A Hungaropress a Megrendelő részéről beérkező reklamációt/panaszt, a beérkezést követő 10 munkanapon belül kivizsgálja, azt vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el:

   A szóbeli reklamációt, panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panasz/reklamáció kezelés módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos/reklamáló a panasz/reklamáció kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Hungaropress a reklamációról/panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt reklamációt/panaszt a Hungaropress egyedi azonosítószámmal látja el.

   A panaszról/reklamációról felvett adatok a Hungaropress terjesztési rendszerében kerülnek rögzítésre, amely alapján azonosítható a:

   • panaszos/reklamáló neve, lakcíme;
   • panasz/reklamáció előterjesztésének helye, ideje, módja;
   • panasz/reklamáció részletes leírása;
   • Hungaropress nyilatkozata a panasszal/reklamációval kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz/reklamáció azonnali kivizsgálása lehetséges;
   • a panaszt/reklamációt rögzítő személy.

   A Hungaropress a panaszra/reklamációra vonatkozó adatokat három évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja.

   A vizsgálat eredményéről igény szerint a Megrendelő tájékoztatást kap. A Hungaropress reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció legkésőbb 30 napon belül kivizsgálásra kerül azzal, hogy:

   • a Hungaropress a szolgáltatással kapcsolatban érkezett reklamáció felvételét követő 1 munkanapon belül megvizsgálja;
   • a napilapok esetén 2 munkanapon belül gondoskodik a pótlásról;
   • az időszaki sajtótermékek esetén 5 munkanapon belül gondoskodik a pótlásról.

   A reklamációk/panaszok az alábbi módokon rendezhetők

   • lappótlással;
   • előfizetési díj visszatérítéssel;
   • a Megrendelő élő megrendelésének meghosszabbításával a kimaradt példány(ok)al.

   A reklamációra/panaszra és annak kezelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.

   A Fogyasztó panasza/reklamációja elintézésével kapcsolatos kifogása esetén jogosult az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályához (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag), lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vármegye Békéltetőtestületéhez (http://www.bekeltetes.hu/), vagy az Európai Fogyasztói Központhoz (https://www.magyarefk.hu/hu/, info@magyarefk.hu) fordulni.

   Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a reklamáció kezelés kimenetelével, Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1365 Budapest, Pf.:20) fordulhat.

  2. Adatkezelés

   Új Megrendelés esetén a Hungaropress-nél történő regisztrációkor, Megrendeléskor az adatok a Hungaropress terjesztési rendszerében rögzítésre kerülnek.

   A Megrendelő nevében, vagy címében (ideiglenes vagy végleges) bekövetkező változásokat a Hungaropress átvezeti, és gondoskodik az új adatok szerinti kézbesítésről, amennyiben ennek igényét írásban, az adatváltozást megelőzően 15 munkanappal bejelentették.

   Bejelentés hiányában a Hungaropress a sajtótermékeket továbbra is a megadott Kézbesítési Címre kézbesíti. A bejelentés elmaradásából eredő károkért a Hungaropress felelősséget nem vállal. A felelősség/helytállás kizárását a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

   A Hungaropress az adatjogosultak által megadott személyes adatokat mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.hungaropress.hu/ weboldal alatt.

  3. Szerzői jog és cookiek

   Szerzői jogok

   A Weboldalt a Hungaropress, mint tulajdonos üzemelteti. A Hungaropress a Weboldalon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

   A Weboldalon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos. A Weboldalon található anyagok (cikkek, képek, lapok stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

   A Hungaropress kijelenti, hogy a Weboldalon megjelenő minden képi, szöveges anyag közlését jogszerűen végzi, rendelkezik az azok felhasználásához szükséges hozzájárulásokkal és engedélyekkel. A Hungaropress semmilyen olyan képi vagy szöveges anyagot nem ad közre a Weboldalon, amely jogi védelem alatt áll vagy felhasználása egyéb jogszabályokba ütközik.

   Cookiek

   A Weboldal egyes szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez engedélyezni kell a böngészőben a „cookiek” fogadását. A „cookie” egy olyan kis szövegrészlet, amely személyre szabott információkat tartalmaz és amelyet az oldal látogatójának böngészője, a látogató számítógépén tárol el. A „cookiek” célja az, hogy segítenek Hungaropress-nek a visszatérő látogatók felismerésében, a testre szabott látogatói funkciók megvalósításában, illetve a felhasználói bejelentkezések (azonosítás, hitelesítés) lebonyolításában.

 6. Záró rendelkezések

  A jelen ÁSZF 2023. április hó 15. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.

  A Hungaropress fenntartja az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütések, helyesírási hibák kijavítása, vagy a Hungaropress-re vonatkozó cégadatok módosítása és más adminisztrációs vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, jogszabályi rendelkezések változásából adódó módosítás/módosulás.

  A jelen ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Hungaropress a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal korábban - figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a Weboldalon.

  A fentiek szerint javított vagy módosított a jelen ÁSZF-ben foglalt általános szerződésesfeltételek közlése, továbbá azon módosított általános szerződési feltételek közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az egyébként irányadó 30 napos határidőnél rövidebb is lehet.

  A jelen ÁSZF-re és az az alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.

  Kelt: Budapest, 2023. március hó 28. napja