Ajándékutalvány
Napilap
Kedvezményes kiadói előfizetés
Gazdaság, politika, üzleti élet
Életmód, család, otthon
Lapok nőknek
Lapok férfiaknak
Gyerekeknek és tinédzsereknek
Technika és tudomány
Autók, motorok és más járművek
Sport, természet, utazás
Szabadidő, kultúra, szórakozás
ÁSZF nyomtat
Hungaropress ÁSZF letöltése [53KB PDF]A kereskedő, fogyasztó személye, a szolgáltatás igénybe vételének szabályai


1.1. A felek

1.1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a HUNGAROPRESS Kft. és a vásárlók közötti jogviszonyra terjed ki. A jelen ÁSZF alapján a kereskedelmi tevékenységet a HUNGAROPRESS Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32.; cégjegyzékszám: 01-09-067850; e-mail cím: info@hungaropress.hu; telefon: +36-1-348-4040; továbbiakban: Hungaropress) végzi.

1.1.2. Fogyasztó az a természetes személy, aki a www.hungaropress.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) vásárol, vagy vásárlást kezdeményez.

1.2. A szolgáltatás tárgya

A Hungaropress sajtótermékek és könyvek üzletszerű értékesítésével foglalkozik. A Hungaropress a tevékenységét elsősorban üzleten kívül, a Weboldalon keresztül végzi.

1.3. Irányadó jog

A Hungaropress tevékenységére a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv, valamint a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó. A Hungaropress és a fogyasztó közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó akkor is, ha a Hungaropress külföldön előállított terméket szerez be, vagy terméket külföldre szállít.

1.4. A szolgáltatás igénybe vételének szabályai

A katalógus áttekintésére, a vásárlási folyamat megkezdésére bárki jogosult, a vásárlási folyamat befejezése azonban csak akkor lehetséges, ha a Fogyasztó megadja személyes adatait, amelyek szükségesek a vásárlási folyamathoz, a termék kiszállításához. A Hungaropress jogosult arra, hogy a vásárlást kizárólag regisztrált felhasználók számára tegye lehetővé.

1.5. A szerződés létrejötte

A megkezdett, de be nem fejezett vásárlás a Hungaropresst nem köti.
Amennyiben a bejelentkezett Fogyasztó a vásárlást megkezdi, a termékek kiválasztása, a fizetési, szállítási mód kiválasztása során a jelen ÁSZF-ben írtak, illetve a vásárlás folyamán megjelenített tájékoztatók szerint köteles eljárni. A vásárlás akkor fejeződik be, ha a Fogyasztó a Hungaropresstől megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést.
A Hungaropress teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a Fogyasztó által megjelölt módon eljuttatja a Fogyasztóhoz.
A Fogyasztó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Hungaropressnak az általa megjelölt módon megfizette.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Hungaropress rendszere archiválja.
A szerződés nyelve magyar.

1.6. A megvásárolt áru ellenértéke

A Hungaropress a megvásárolható áruk vételárát elsősorban a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. Amennyiben a vételár megfizetése más fizetőeszközben történik, azt a Hungaropress egyértelműen feltünteti. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelyre a jelen ÁSZF az irányadó, és amelyet a Hungaropress a Fogyasztóval minden esetben egyértelműen közöl a fizetést megelőzően. A megvásárolt áru ellenértékét a Fogyasztó köteles megfizetni.

1.7. A Hungaropress felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

A Hungaropress a Weboldalon elérhető katalógust folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek megtalálhatók, amelyek a Hungaropress raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Hungaropress rövid határidőn belül be tud szerezni. Ez utóbbi esetben a beszerzési időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a Hungaropress a Fogyasztóval közli.
A Hungaropress nem tudja garantálni, hogy a Weboldal katalógusa minden időben ténylegesen megegyezzen a raktárkészlettel. Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt a Hungaropress nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a Fogyasztónak eljuttatni, erről a Hungaropress a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a Fogyasztó ezen információk ismeretében megvásárolja a terméket, a késedelem miatt szavatossági igényt nem érvényesíthet.
Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, a Hungaropress a szerződés létrejöttétől számított 24 órán belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat a Hungaropress ebben az esetben haladéktalanul visszajuttatja a Fogyasztónak.

1.8. A fogyasztó elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Fogyasztó az elállási jogát az itt elérhető nyilatkozat kitöltésével is gyakorolhatja. Amennyiben nem a csatolt nyilatkozatot használja, a fogyasztó az elállási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Hungaropress köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Hungaropress haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén a Hungaropress a fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Hungaropress a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Hungaropress nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Hungaropress mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Hungaropresst a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Hungaropressnak vagy a Hungaropress által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Hungaropress vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Hungaropress vállalta e költség viselését.
A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a Rendelet 29. §-ában meghatározott esetekben.

1.9. A fogyasztói jogok érvényesítése

Fogyasztó a jelen ÁSZF-ből, a Weboldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a Hungaropress-szel szemben érvényesítheti.
Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Hungaropress fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levélben, vagy személyesen a Hungaropress székhelyén közölheti.
A Fogyasztó panaszával fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31).
A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatót itt találja.

1.10. Adatkezelés

A Hungaropress a Fogyasztók, és a fogyasztónak nem minősülő érintettek adatait az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.Külföldi lapok
előfizetése Magyarországról

2.1. Állandó választékunkban szereplő kiadványok előfizetése

2.1.1. A Hungaropress az általa terjesztett lapokra írásban (weboldalunkon keresztül, levélben, faxon, vagy e-mailben) fogad el megrendelést.

2.1.2. A Weboldalon mindig az aktuális előfizetési díjak találhatóak meg, online megrendelés esetén ezen az áron rendelhetők meg a kiválasztott kiadványok. Amennyiben a Fogyasztó nem a Weboldalon keresztül (pl. levélben vagy faxon) adja le megrendelését, a Fogyasztó jogosult ellenőrizni az aktuális árat a Weboldalon, illetve a Hungaropress ügyfélszolgálatán, annak érdekében, hogy kiküszöbölje az időközbeni árváltozások lehetőségét. Ennek elmulasztásáért a Hungaropress nem vállal felelősséget. Az előfizetés díja forintban fizetendő, tartalmazza az ÁFA-t és az előfizetés időtartama alatt (az előfizetési díj Hungaropresshez történő beérkezését követően) változatlan.

2.1.3. Az előfizetés időtartama lehet negyedév, félév, vagy egy év.

2.1.4. A napilapok esetében lehetőség van csak bizonyos nap(ok)on megjelenő példányok előfizetésére.

2.1.5. Az előfizetési díj befizetése történhet a Weboldalon bankkártyával, postai csekken, vagy banki átutalással. A Fogyasztó átutalással történő fizetésnél köteles az átutalás közleményében feltüntni az internetes megrendelésre küldött automatikus visszaigazolásban szereplő tranzakció azonosító számot. Ennek elmulasztása a fizetés azonosíthatatlanságával, szállítás késedelmével járhat, amelyért a Hungaropress nem vállal felelősséget.

2.1.6. A kézbesítés az előfizetési díj beérkezését követő megjelenési számtól indul. A befizetés igazolása esetén (igazoló szelvény, ill. átutalási másolat) a pénz beérkezése előtt is kérhető a kézbesítés beindítása.

2.1.7. Az előfizetői példányokat Budapesten a Hungaropress saját kézbesítői szállítják ki, amennyiben a Fogyasztó biztosítja a kézbesítő postaládához történő eljutását. Ellenkező esetben, ill. az ország más területeire a kézbesítés postai úton történik. A Fogyasztó kérésére - pótdíj felszámításával – a Hungaropress ajánlottan küldi a lapot.

2.1.8. A Fogyasztó Előfizetéssel kapcsolatos kérdéseivel, javaslataival, esetleges reklamációival fordulhat a Hungaropress előfizetési csoportjához (Tel.: 348-4060). A kiadó késedelmes, vagy hiányos szállításáért a Hungaropress nem vállal felelősséget.

2.1.9. A Hungaropress az előfizetés lejárta előtt egy hónappal értesíti megrendelőit az előfizetés megújításának feltételeiről.

2.2. Az egyedileg rendelt lapok előfizetésének feltételei

2.2.1. Az állandó választékban nem megtalálható kiadványra a Fogyasztó az ajánlatkérés űrlap küldésével árajánlatot kérhet, a lap egyedi megrendelésére. A Hungaropress az általa nem terjesztett, egyedileg rendelt lapokra írásban (levélben, faxon, vagy e-mailben) fogad el megrendelést.

2.2.2. Az előfizetés díja forintban fizetendő, tartalmazza az ÁFA-t és a kiadótól az ügyfélhez történő postázás költségét.

2.2.3. Az előfizetés időtartama egy év.

2.2.4. Az éves előfizetési díj befizetése történhet postai csekken, vagy banki átutalással.

2.2.5. Az előfizetési díj beérkezése után a Hungaropress megrendeli a lapot. Az egyedileg rendelt lapok esetében a szokásos átfutási idő 2-4 hónap a szállítás beindulásáig.

2.2.6. A lap kézbesítése a kiadótól a Fogyasztóhoz postai úton történik. A postai kézbesítésért a Hungaropress nem vállal felelősséget.

2.2.7. A Fogyasztó az előfizetéssel kapcsolatos kérdéseivel, javaslataival, esetleges reklamációival fordulhat a Hungaropress egyedi előfizetési csoportjához (Tel.: 348-4061).

2.2.8. A Hungaropress az előfizetés lejárta előtt értesíti megrendelőit az előfizetés megújításának feltételeiről.

Magyar lapok előfizetése külföldről

3.1. A Hungaropress az általa terjesztett magyar lapokra írásban (Weboldalon keresztül, levélben, faxon, vagy e-mailben) fogad el megrendelést. Magyar lapok néhány kivétellel kizárólag külföldről fizethetők elő a Hungaropressnél.

3.2.
Az előfizetés díja forintban vagy valutában fizetendő, tartalmazza az ÁFA-t és az előfizetés időtartama alatt változatlan.

3.3
. A megrendelés elküldése után a Hungaropress számlát küld, mely egyben a megrendelés visszaigazolása.

3.4
. Az előfizetés időtartama egy év.

3.5
. Az előfizetési díj kiegyenlítése a Weboldalon bankkártyás fizetéssel, illetve átutalással történhet.

3.6.
A Hungaropress a Weboldalon elküldött megrendelésére automatikus visszaigazolást küld, amely tartalmazza az átutaláshoz szükséges adatokat. A Fogyasztó az átutalás közleményében köteles feltüntni a tranzakció azonosító számot. Ennek elmulasztása a fizetés azonosíthatatlanságával, szállítás késedelmével járhat, amelyért a Hungaropress nem vállal felelősséget.

3.7.
A lap szállítása az előfizetési díj beérkezése után, a következő megjelenési számtól kezdődik.

3.8.
A Hungaropress az előfizetési idő lejárta előtt egy hónappal, a számla kíséretében értesíti a Fogyasztót, így előfizetésüket folyamatossá tehetik.

3.9
. Az előfizetői példányokat Budapesten a Hungaropress saját kézbesítői szállítják ki, amennyiben a Fogyasztó biztosítja a kézbesítő postaládához történő eljutását. Ellenkező esetben, ill. az ország más területeire a kézbesítés postai úton történik. A Fogyasztó kérésére - pótdíj felszámításával – a Hungaropress ajánlottan küldi a lapot.

Könyvek megrendelése


4.1. Vásárlás

4.1.1. A Fogyasztó a Hungaropress webáruházában az idegen nyelvű könyveket a Hungaropress által biztosított bolti árhoz képest 20% kedvezménnyel rendelheti meg. Ezek az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA értékét. Amennyiben a megrendelés és a könyv kézhezvétele közötti időszakban megváltozna a vételár, a Fogyasztó minden esetben a rendelése leadásánál feltüntetett árat fizeti.

4.1.2. A Fogyasztó megrendelését követően a Hungaropress automatikus visszajelzést küld.

4.1.3. A Hungaropress a webáruházában kereskedelmi mennyiségű megrendeléseket nem tud teljesíteni. Nagyobb mennyiségben történő rendelésre, árajánlat kérhető a
books@hungaropress.hu e-mail címen.

4.2. Fizetés és szállítás

4.2.1. Szállítási módok
A webáruházban jelenleg kétféle szállítási mód választható: 1. Futárral/Postai úton kiszállítás; 2. Pick-Pack Pontba kiszállítás és ott személyes átvétel

4.2.2. Futárral, illetve postai úton történő kiszállítás
Budapest területén a Hungaropress saját futárai szállítják ki a megrendelt könyveket, Budapesten kívül postai úton juttatja el azokat a Fogyasztókhoz. A szállítás 10.000 Ft rendelési érték felett díjtalan. Amennyiben a rendelés nem haladja meg a 10.000 Ft-ot, a könyv(ek) mellett feltüntetett vételárhoz hozzáadódik a szállítási költség. Ennek összege Budapestre és vidékre egységesen:


 Rendelés összértéke
 Szállítási költség
 0 - 4.999 Ft
 820 Ft
 5.000 - 9.999 Ft
 570 Ft
 10.000 Ft felett
 ingyenes


4.2.3. Személyes átvétel Pick-Pack Pontban
Az árut Pick-Pack Pontban személyesen is átveheti.
A Pick-Pack Pontokról további információkat talál itt.

4.2.4. A Fogyasztó a megrendelt könyv(ek) árát és a szállítási költséget bankkártyával, banki átutalással, vagy postai utánvéttel fizetheti ki. Bankkártyával és banki átutalással történő fizetés esetén a rendelés ellenértékének beérkezését követően érvényes a megadott szállítási határidő.

4.2.5. A webáruházunkban kizárólag belföldre rendelhetők meg könyvek.

4.2.6. Ha a kért tétel raktáron van, annak szállítási ideje a rendelési összeg beérkezését követő 2-3 nap. Amennyiben a rendelt könyv nincs raktáron, a szállítási ideje a rendelési összeg beérkezését követően, előreláthatólag 3-4 hét. Előrendelés (még meg nem jelent könyvek) esetén a megjelenési idő utáni 2-3 nap a kézbesítési idő.

4.2.7. Ha a Fogyasztó egyidejűleg több, különböző szállítási határidejű könyvet vásárol, a megrendelőlapon kiválaszthatja, hogy a leghosszabb szállítási határidejű könyvvel egy csomagban, vagy külön-külön, beérkezésük után azonnal kéri elküldeni a tételeket. Ez utóbbi esetben a minden küldemény után külön-külön felszámítjuk a szállítási költséget, kivéve, ha a küldemények egyenként is meghaladják a 10.000 Ft-os értéket.

4.2.8.
Amennyiben a rendelést a Hungaropress nem tudja teljesíteni, vagy a Fogyasztó a feltüntetett szállítási időn túl kapná kézhez a kért tételt, erről a Hungaropress a Fogyasztót előzetesen írásban vagy telefonon értesíti.

4.2.9. Amennyiben a Fogyasztó téves szállítást kap, vagy az áru szállítás közben megsérült, ezt a tényt a
books@hungaropress.hu e-mail címre küldött e-mailben jelezheti. A Hungaropress ezt követően a Fogyasztó kérésének megfelelően a könyvet kicseréli, vagy visszatéríti a rendelt tétel vételárát.


Jogi tudnivalók


5.1. A Weboldalt a Hungaropress , mint tulajdonos üzemelteti. A Hungaropress a portálon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A Weboldalon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos. A Weboldalon található anyagok (cikkek, képek, lapok, könyvek, stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

5.2. A Hungaropress kijelenti, hogy a Weboldalon megjelenő minden képi, szöveges anyag közlését jogszerűen végzi, rendelkezik az azok felhasználásához szükséges hozzájárulásokkal és engedélyekkel. A Hungaropress semmilyen olyan képi vagy szöveges anyagot nem ad közre a Weboldalon, amely jogi védelem alatt áll vagy felhasználása egyéb jogszabályokba ütközik.

5.3. A Weboldal egyes szolgáltatásainak teljes körű igénybe vételéhez engedélyezni kell a böngészőben a "cookiek" fogadását. A "cookie" egy olyan kis szövegrészlet, amely személyre szabott információkat tartalmaz és amelyet az oldal látogatójának böngészője, a látogató számítőgépén tárol el. A cookie-k célja az, hogy segítenek  Hungaropress-nek a visszatérő látogatók felismerésében, a testre szabott látogatói funkciók megvalósításában illetve a felhasználói bejelentkezések (azonosítás, hitelesítés) lebonyolításában.
0 db
termék
0 Ft
értékben.
BÚÉK 2021!
2021. Január 01.
KARÁCSONY 2020 - A Hungaropress Kft. karácsonyi meglepetése
2020. december 14.
Német magazinok novemberi újraindulása
2020. október 26.
Német magazinok átmeneti fennakadása
2020. október 20.
DIE Zeit - Előfizetői AKCIÓ
2020.08.31
Korábbi híreink »


Segítünk megtalálni Önnek a legközelebb található
üzletet.
Dokumentumok »

Még nem partnerünk? Kattintson ide további információkért! »

Oldaltérkép »

Hungaropress
Sajtóterjesztő Kft.
1097 Budapest, Táblás u. 32.
(06-1) 348-4040 (központi)
(06-1) 348-4060 (előfizetés)
(06-1) 348-4063 (könyv)
(06-1) 348-4065 (fax)

Bankszámlaszámunk:
MKB BANK Zrt.
10300002-20324414-00003285

Előfizetés ügyfélszolgálat:
Munkanapokon:
Hétfő - Csütörtök 09:00 - 15:30,
Péntek 09:00 - 13:30

(06-30) 447-6114
elofizetes@hungaropress.huMunkatársaink »